ASC 藏酒轩

ASC 藏酒轩

ASC 藏酒轩

ASC 藏酒轩

Client

ASC 藏酒轩

Client

ASC 藏酒轩

Client

ASC 藏酒轩

Location

Location

Location

Size

Size

Size

Type

Wine Club

Type

Wine Club

Type

Wine Club

Category

Initial Consultation

Category

Initial Consultation

Category

Initial Consultation

Services

Build

Services

Build

Services

Build

Year

2012

Year

2012

Year

2012

Status

Complete

Status

Complete

Status

Complete

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

THIS IS A CAPTION

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore

Shanghai

Beijing

Shenzhen

Hong kong

Chengdu

Singapore